Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo Prijava na seminar Prijava na usposabljanje
Domov
NatisniPomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

RAP 2012/2013 - Usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije

 

PROGRAM USPOSABLJANJA IZ RAZVOJNE ANALITIČNE PSIHOTERAPIJE
 

Usposabljanje iz razvojne analitične psihoterapije sestavljajo trije deli –  prva uvodni seminar, druga(generična) stopnja in tretja (zaključna) stopnja izobraževanja in usposabljanja s področja psihoanalitičnih teorij, metod in tehnik psihoterapije.

Uvodni seminar sestavlja pet modulov v obliki predavanj, seminarjev in vaj s področja osnovnih poglavij psihoterapije, z dodano kratko analitično skupinsko izkušnjo. Namenjen je vsem, ki so končali 2. stopnjo fakultetnega študija in jih zanimajo sodobna znanja s področja znanstveno utemeljene psihoterapije. Dobrodošel je tudi poklicnim kategorijam, ki pomagajo otrokom, odraslim in starostnikom s prilagoditvenimi težavami in razvojnimi modifikacijami in si želijo poglobiti svoja poklicna znanja in veščine (zdravnika, psihologa, socialnega delavca, socialnega pedagoga…), z razvojno analitičnim in globinsko psihološkim razumevanjem človekove narave. Uspešno končan uvodni seminar predstavlja tudi enega od osnovnih pogojev za nadaljevanje študija na prvi stopnji.

Prvo stopnjo izobraževanja in usposabljanja tvori šest modulov iz RAP. Vključuje že aplikacijo razvojno analitičnih metod in tehnik, ki jih lahko slušatelji s pridom uporabljajo v okvirih svojih poklicnih storitev - psihiatričnih ali drugih zdravstvenih obravnav, (klinično)psiholoških obravnav in intervencij, socialno varstvenih storitev, (šolsko) svetovalnih ukrepov itn. Z zaključkom študija in usposabljanja na prvi stopnji kandidat ne nadgradi formalno svojega poklica s polno poklicno kvalifikacijo psihoterapevta, pridobi pa si možnost nadaljevanja študija na drugi stopnji.

Študij in usposabljanje iz RAP na drugi stopnji sta namenjena vsem tistim strokovnjakom s fakultetno diplomo, ki so absolvirali prvo stopnjo oz. pridobili primerljiva osnovna znanja iz psihoterapije in jih želijo nadgraditi v avtonomni visoko strokovni poklic psihoterapevta preko tega izbranega pristopa. Drugo stopnjo tvori pet modulov predavanj, seminarjev in vaj iz vsebin, ki predstavljajo okvire RAP, enega najbolj integracijskih pristopov psihoanalitične psihoterapije.

Zaključek izobraževanja in usposabljanja vključuje delo na zaključni klinični nalogi z zagovorom pred komisijo, kandidati pa morajo izpolniti tudi standarde dela pod supervizijo in izpeljati osebno analitično izkušnjo, kakor določajo kriteriji podlag za zakon o psihoterapiji.

Študij je organiziran v obliki modulov in ne po principu študijskih let in letnikov zato, da omogoči udeležencem napredovanje v lastnem tempu in lastnih možnostih. Kandidat se vpisuje v module glede na logistiko organizacije študija in ob upoštevanju svojih pogojev. Posamezniku, ki izpolnjuje del kriterijev za vpis v uvodni seminar, prvo ali drugo stopnjo, se lahko predpiše tudi diferencialni modul kot pogoj za vpis. 

 

 

 

STRUKTURA

 

UVODNI SEMINAR

250 ur (10 Kt)

1. STOPNJA

500 UR (20 Kt)

2. STOPNJA

500 ur (20 Kt)

1. MODUL: 48 ur (1,92 Kt) Poglavja iz kognitivnih znanosti, (nevro)biologija in nevropsihologija

1. MODUL: 96 ur (3,84 Kt) Relevantni psihoanalitični koncepti danes

1. MODUL: 60 ur (2,40 Kt) Relevantne teorije osebnosti kot paradigme RAP

2. MODUL: 48 ur (1,92 Kt) Izbrana poglavja iz psihologije osebnosti

2. MODUL: 60 ur (2,40 Kt) Psihoanalitična razvojna psihologija

2. MODUL: 48 UR (1,92 Kt) Nove raziskave razvojnih procesov

3. MODUL: 48 ur (1,92 Kt) Izbrana poglavja iz razvojne psihologije

3. MODUL: 132 ur (5,28 Kt) Uvod v diagnostiko v psihoterapiji

3. MODUL: 120 ur (4,80 Kt) Diagnostika v RAP

4. MODUL: 48 ur (1,92 Kt) Poglavja iz psihopatologije in psihologije abnormnosti

4. MODUL: 120 ur (4,80 Kt) Temeljne metode in tehnike psihoanalize in analitične psihoterapije

4. MODUL: 120 ur (4,80 Kt) Metode in tehnike RAP

5. MODUL: 48 ur (1,92 Kt) Temelji klinične psihoanalize

5. MODUL: 30 ur (1,20 Kt) Etika v psihoterapiji

5. MODUL: 72 ur (2,88 Kt) Transteoretična spoznanja v (analitični) psihoterapiji

10 ur vaj skupinskega dela

4 ure kolokvij

- vstop v klinično delopod supervizijo in vstop v terapijo

6. MODUL: 60 ur (2,40 Kt) Raziskovanje v RAP

20 ur – zaključna klinična naloga

 

 

UVODNI SEMINAR

Obseg
250 ur (10 Kt);

Vstopni pogoji:

 • Zaključen fakultetni študij na 2. bolonjski stopnji;
 • Uvodni sprejemni intervju.

Zdravnikom in psihologom s priznanim poklicnim statusom se znanja in veščine, ki jih zajema uvodni seminar priznajo, kar jim omogoča neposredni vstop na prvo stopnjo.

Cilji:
Uvodni seminar vsebuje znanja in izkušnjo terapevtskega odnosa, terapevtske komunikacije in senzibilnosti za psihološki del težav, povezanih z razvojnimi problemi in nalogami. Vsakogar, ki poklicno dela z ljudmi, obogati z izkušnjami za izvajanje svojih poklicnih storitev.

Priznavanje in kvalifikacija:
Zaključen uvodni seminar prinaša potrdilo o opravljenem izobraževanju; predstavlja možnost nadaljevanja študija na področju (razvojne) analitične psihoterapije na prvi stopnji, če so ob tem izpolnjeni še drugi določeni pogoji. Slušatelj lahko potrdilo o zaključenem seminarju uporabi za namene napredovanja na svojem poklicnem področju (ne prinaša pa drugega poklicnega naslova ali naziva s področja psihoterapije).
 

STRUKTURA USPOSABLJANJA - PREDMETNIK:

Skupno število ur: 250 (10 Kt)
 

1. MODUL:
Poglavja iz kognitivnih znanosti, (nevro)biologija in nevropsihologija v RAP
48 ur (1.92 Kt)

1.1
Kognitivna znanost in interdisciplinarno preučevanje kognitivnih pojavov
Dvojna narava duševnosti in odločanja
1.2
Teorije, pristopi in konteksti odločanja in sodb
1.3
Vloga čustev in zavesti pri odločanju
1.4
Volicija, odločanje in svobodna volja

Nevrobiologija 12 ur

Nevropsihologija 12 ur

Modul bo potekal, ko bo prijavljeno zadostno število slušateljev.
 

2. MODUL:
Izbrana poglavja iz psihologije osebnosti
48 ur (1.92 Kt)

2.1
Kaj je teorija
2.2
Psihoanalitična paradigma in metapsihologija
2.3
Vedenjska in vedenjsko kognitivna paradigma in razumevanje osebnosti
2.4
Humanistična in eksistencialistična paradigma in razumevanje osebnosti
2.5
Sistemska paradigma
 

3. MODUL:
Izbrana poglavja iz razvojne psihologije
48 ur (1.92 Kt)

3.1
Teorija mehaničnega ogledala
3.2
Teorije organske svetilke
3.3
Psihoanalitične razvojne teorije
 

4. MODUL:
Poglavja iz psihopatologije in psihologije abnormnosti
48 ur (1.92 Kt)

5. MODUL:
Temelji klinične psihoanalize in analitične psihoterapije
48 ur (1.92 Kt)

5.1
Klasična psihoanaliza in nevroze
5.2
Postfreudovska relacijska psihoanaliza
5.3
Metode in tehnike
 

6. 10 ur vaj skupinskega dela (0,40 Kt).
 

Napredovanje med usposabljanjem:

Slušatelj po vsakem modulu opravi kolokvij.

 

PRVA STOPNJA

Obseg:
500 ur (20 Kt);

Vstopni pogoji:

 • Zaključen študij medicine ali 2. stopnja psihologije po bolonjskem modelu.
 • Alternativa: zaključen fakultetni študij, zaposlenost na področju t.im. pomagalnih poklicev ter zaključena uvodna stopnja študija psihoterapije z ustrezno opravljenimi kolokviji in zaključnim razgovorom (obseg 10 Kt).
 • Pozitivna ocena osebne primernosti treh intervjuvarjev.

Cilji:
Študij in usposabljanje na prvi stopnji vsebuje osnovna znanja s področja psihoanalitičnih teorij in konceptov, ki skupaj z analitičnimi metodami in tehnikami omogočajo temeljno psihodinamično oceno osebnostne strukture in aplikacijo intervencij na nivoju generičnih ukrepov, kar pomeni obogatitev temeljnih poklicnih storitev (bodisi zdravniških, psiholoških, socialno varstvenih, pedagoških…).

Zaključena stopnja (ob izpolnjevanju vseh pogojev) omogoča nadaljevanje študija in usposabljanja iz RAP na drugi stopnji in s tem uveljavljanja statusa poklicnega psihoterapevta.

Priznavanje in kvalifikacija:
Z zaključeno prvo stopnjo slušatelj pridobi potrdilo o zaključenem izobraževanju in usposabljanju na prvi stopnji, ki ga lahko uveljavi za napredovanje na svojem poklicnem področju. Če so ob tem izpolnjeni še drugi pogoji, mu omogoča vpis na drugo stopnjo programa RAP.
 

STRUKTURA USPOSABLJANJA - PREDMETNIK:

Skupno število: 500 ur (20 Kt)
 

1. MODUL:
Relevantni psihoanalitični koncepti danes

96 ur (3.84 Kt)

1.1
Teorija gonov danes
1.2
Princip socializacije in/ali razvoja adaptacijske strukture oz. kristalizacije selfa
1.3
Osebnostna struktura
1.4
Relacijska teorija nevroz
1.5
Razvojni deficiti oz. modifikacije adaptacijskih funkcij ega. 

Predviden začetek modula je meseca marca 2013. 
 

2. MODUL:
Psihoanalitična razvojna psihologija

60 ur (2.40 Kt)

2.1
Goni in razvoj
2.2
Relacijske razvojne psihoanalitične teorije - zdrav in patološki razvoj
2.3
Verifikacija psihoanalitične razvojne psihologije
2.4
Koncept razvojnih linij
 

3. MODUL:
Uvod v diagnostiko v psihoterapiji
132 ur (5.28 Kt)

3.1
Sistematično opazovanje
3.2
Usmerjeni intervju
3.3
Diagnostika pri delu z otroki in mladostniki
3.4
Psihodiagnostični preizkusi
3.5
Oblikovanje diagnostične ocene
 

4. MODUL:
Temeljne metode in tehnike psihoanalize in RAP

120 ur (4.80 Kt)

4.1
Temeljne metodične in tehnične spremembe
4.2
Analitična situacija in terapevtska scena
4.3
Terapevtski odnos v RAP
4.4
Tipi mejno organiziranih osebnosti in terapevtske posebnosti
 

5. MODUL:
Psihoterapija kot proces
60 ur (2.40 Kt)

5.1
Konceptualni temelji
5.2
Koaktivni sistemski model psihoterapije in razvoja
5.3
Pomenrazvojne paradigme v psihoterapiji
5.4
Razvojne faze v psihoterapevtskem procesu
5.5
Razvojna analiza psihoterapevtskega procesa
 

6. MODUL:
Etika v psihoterapiji

30 ur (1.20 Kt)

Napredovanje med usposabljanjem

Kandidat:

 • aktivno sodeluje na teoretičnih in kliničnih seminarjih;
 • uspešno opravlja kolokvije;
 • prikaže lastni klinični material na kliničnem seminarju in delavnicah;
 • se vključi v ustrezni supervizijski proces pri supervizorju, potrjenem na pedagoškem kolegiju študija;
 • se vključi v osebno analitično terapevtsko izkušnjo pri terapevtu, potrjenem na pedagoškem kolegiju študija;
 • po vsakem modulu opravi kolokvij.

 

DRUGA STOPNJA

Obseg:
500 ur (20 Kt);

Vstopni pogoji:

 • zaključena 1. stopnja ali drugi primerljivi študij v obsegu uvodnega seminarja in 1. stopnje (30 Kt);
 • pozitivna ocena osebne primernosti treh intervjuvarjev;
 • tekoče delo s strankami, klienti ali pacienti;
 • tekoč proces dela pod supervizijo;
 • tekoč proces osebne analitične izkušnje.

Cilji:
Namen usposabljanja je pridobitev znanj in veščin iz teorije, metode in tehnik razvojno analitične psihoterapije na nivoju znanstveno utemeljene poklicne psihoterapije.

Priznavanje in kvalifikacija:
Slušatelj, ki uspešno zaključi ta program, pridobi certifikat opravljenega izobraževanja in usposabljanja iz razvojne analitične psihoterapije, ki vključuje izpolnjene standarde in normative poklicnega psihoterapevta.
 

STRUKTURA USPOSABLJANJA - PREDMETNIK :

1. MODUL:
Relevantne teorije osebnosti kot paradigme RAP
60 ur (2.40 Kt)

1.1
Teorija travme danes
1.2
Sanje in analitična psihoterapija
1.3
Intersubjektivnost
1.4
Končna sinteza

Modul bo potekal od marca do junija 2012.
 

2. MODUL:
Nove raziskave razvojnih procesov
48 ur (1.92 Kt)

2.1
Goni, kognicija, metakognicija in kognitivna organizacija
2.2
Razvoj regulacije afektov
2.3
Zrcaljenje kot sredstvo samorazvoja

Modul bo potekal od septembra do novembra 2012.
 

3. MODUL:
Diagnostika v RAP
120 ur (4.80 Kt)

3.1
Osebe z mejno osebnostno organizacijo
3.2
Razvojne, strukturne in relacijske značilnosti
3.3
Diferencialna diagnostika
3.4
Diagnostika pri delu z otroki in mladostniki
3.5
Neposredno opazovanje otrok in interakcij kot sredstvo diagnostičnega ocenjevanja
3.6
Oblikovanje diagnostične ocene
 

4. MODUL:
Metode in tehnike RAP
120 ur (4.80 Kt)

4.1
Specifičnosti metod in tehnik RAP
4.2
RAP otrok in mladostnikov
4.3
RAP odraslih
4.4
RAP starostnikov
4.5
Vidiki RAP v diadnih pristopih
4.6
Vidiki RAP v partnerski in družinski terapiji
4.7
Vidiki RAP v skupinskih pristopih
 

5. MODUL:
Transteoretična spoznanja v (analitični) psihoterapiji
72 ur (2.88 Kt)

5.1
Čuječnost -Teorija in praksa

5.2
Terapevtsko okolje in vzdušje
5.3
Dimenzije terapevtskega odnosa
5.4
Odkrivajoča terapevtska komunikacija
5.5
Psihoterapija kot proces psihičnih sprememb

Modul bo potekal od januarja do maja 2013.
 

6. MODUL:
Raziskovanje v RAP
60 ur (2.40 Kt)

6.1
Posebnosti raziskovanja v RAP
6.2
Opazovanje razvoja novorojenčka, dojenčka in malčka kot raziskovalna metoda
6.3
Psihološki diagnostični inštrumenti v raziskovanju v RAP
 

7. Delo na zaključni klinični nalogi in zagovor
20 ur (0.8 Kt)

Napredovanje med usposabljanjem:

Kandidat:

 • aktivno sodeluje na teoretičnih in kliničnih seminarjih;
 • uspešno opravlja kolokvije;
 • prikaže lastne klinične primere na kliničnem seminarju in delavnicah;
 • nadaljuje s supervizijo;
 • nadaljuje z osebno analitično terapevtsko izkušnjo.

K zaključni klinični nalogi lahko pristopi kdor:

 • je zaključil izobraževanje in usposabljanje na drugi stopnji in zbral (ali mu je bilo priznanih) 50 Kt,
 • je izpolnil normativ in standard dela pod supervizijo,
 • je izpolnil standard osebne analitične izkušnje,
 • mu je priznana osebna primernost.
   

Vodje usposabljanja:

Prof.dr. Peter Praper, spec.klin.psih, psihoterapevt in skupinski analitik

Asist.dr. Polona Matjan Štuhec, spec.klin.psih, psihoterapevtka in skupinska analitičarka

Bojana Moškrič, spec.klin.psih, psihoterapevtka in družinska terapevtka

Supervizorji:

Po seznamu ZPS in z odobritvijo IKPP

Literatura: je predpisana pri vsakem modulu posebej.

Administrativna podpora:

IKPP, Savlje 74 c, Ljubljana, tel.: 01 56 321 96, ikpp@siol.net

Ostale informacije:

Vpišete se v vsak razpisani modul posebej, ker jih lahko poslušate kot samostojne enote. Vstopni pogoji so predvideni in napisani v razpisu in v predstavitvi celotnega usposabljanja.
 

Usposabljanje bo potekalo v naslednjem časovnem obdobju takole:

Uvodna stopnja

 • urnik bo objavljen, ko bo prijavljeno zadostno število slušateljev - 1. modul Uvodne stopnje (Poglavja iz kognitivnih znanosti, (nevro)biologija in nevropsihologija v RAP)

1. stopnja

 • predviden začetek marca 2013 – 1. modul 1. stopnje (Relevantni psihoanalitični koncepti danes)

2. stopnja

 • marec do junij 2012 - 1. modul 2. stopnje (Relevantne teorije osebnosti kot paradigme RAP)
 • september do december 2012 – 2. modul 2. stopnje (Nove raziskave razvojnih procesov)
 • januar do maj 2013 – 5. modul 2. stopnje (Trans-teoretična spoznanja v (analitični) psihoterapiji)
 • od septembra 2013 - 3. modul 2. stopnje (Diagnostika v RAP)